Loading...
Start2022-11-07T09:41:25+01:00

AKTUALNOŚCI

UNIWERSYTECKIE ROZMOWY
O ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJU

Rozmowy CZRUG

Rozmowa z dr Katarzyną Szlachetko z Katedry Prawa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji UG

Myślę, że trudno byłoby wybrać jeden z celów zrównoważonego rozwoju. Na pewno jest to zaspokajanie elementarnych potrzeb mieszkaniowych człowieka i oczywiście tych związanych z żywnością. Trudno jest mi zaakceptować fakt, że tyle żywności jest marnowanej na świecie, a jednocześnie mamy w XXI wieku osoby, które głodują. Kwestia dostępu do czystej wody, szeroko rozumiana adaptacja do zmian klimatu jest również dla mnie bardzo ważnym celem. Widzę ogromny potencjał na poziomie lokalnym i na poziomie samorządowym w tym obszarze…

Przeczytaj cały wywiad

Rozmowy CZRUG

Rozmowa z dr Hanną Wolską z Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska Wydziału Prawa i Administracji UG

Uświadamianie młodym ludziom celów Agendy 2030 na każdym z etapów edukacji jest bardzo ważne. W swojej pracy dydaktycznej wskazuję studentom różne rozwiązania prawne dotyczące zrównoważonego rozwoju, które w swojej przyszłej pracy zawodowej mogą wykorzystywać. Z roku na rok zauważam również coraz większe zainteresowanie studentów tym zagadnieniem.

Przeczytaj cały wywiad

CZYM JEST ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ?

Zrównoważony rozwój jest koncepcją rozwojową, będącą odpowiedzią na postęp technologiczny, kryzys ekologiczny oraz zielone idee drugiej połowy lat sześćdziesiątych XX w. Najbardziej znana jego definicja została sformułowana przez Światową Komisję do spraw Środowiska i Rozwoju ONZ w 1987r. Zgodnie z nią rozwój zrównoważony to „rozwój odpowiadający obecnym potrzebom bez uszczerbku dla możliwości spełnienia swoich potrzeb przez przyszłe pokolenia”. Jako cel polityki globalnej koncepcja zrównoważonego rozwoju została przyjęta przez niemal wszystkie państwa świata podczas szczytu Ziemi w Rio de Janeiro w 1992r. pod postacią Agendy 21. W 2015r. państwa członkowskie ONZ jednogłośnie przyjęły obecnie obowiązującą i wdrażaną rezolucję Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, która została określona strategią rozwoju świata do 2030r. Zawiera ona 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju, do których przypisanych zostało 169 zadań. Wśród nich znajdują się działania na rzecz redukcji ubóstwa, zapewnienia dostępu do edukacji, do żywności i czystej wody, równości szans, wspierania praw człowieka, pokoju i stabilności na świecie, ochrony środowiska naturalnego oraz łagodzenia zmian klimatu i dostępu do zrównoważonych źródeł energii.

Cele Zrównoważonego Rozwoju (un.org.pl)

Poznaj zasady praktyk i zobacz, co zapewniamy stażystom

Wskazówki dla poszukujących praktyk

Kliknij po więcej informacji

ZAPRASZAMY NA STUDIA PODYPLOMOWE

Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju: Morska energetyka wiatrowa

Kliknij po więcej informacji
Przejdź do góry