Cele Zrównoważonego Rozwoju

Zrównoważony rozwój, według definicji sformułowanej przez Światową Komisję do spraw Środowiska i Rozwoju ONZ w 1987 r., oznacza „rozwój odpowiadający obecnym potrzebom bez uszczerbku dla możliwości spełnienia swoich potrzeb przez przyszłe pokolenia”. W 2015 r. państwa członkowskie ONZ jednogłośnie przyjęły obecnie obowiązującą i wdrażaną rezolucję: Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, która została określona strategią rozwoju świata do 2030 r. Zawiera ona 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG).

Co ważne, SDG stały się fundamentem dla Europejskiego Zielonego Ładu, który stanowi kolejną kompleksową inicjatywę polityczną, mającą na celu osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku i transformację gospodarki europejskiej w kierunku zrównoważonego rozwoju. Skupia się na osiągnięciu ambitnych celów dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych, poprawy efektywności energetycznej, ochrony bioróżnorodności oraz tworzenia zielonych miejsc pracy.

W Strategii Uniwersytetu Gdańskiego na lata 2020-2025 zawarte zostało odwołanie do idei zrównoważonego rozwoju, w ramach celu strategicznego numer 3. Otwartość, społeczna odpowiedzialność i zaangażowanie uniwersytetu. Wydziały oraz jednostki uczelniane wspierają i podejmują działania zgodne z celami Agendy 2030 we wszystkich aspektach: badawczym, edukacyjnym i administracyjnym. Efekty podejmowanych działań są ważne i godne odnotowania, stanowią bowiem świadectwo rzeczywistego zaangażowania i wkładu uczelni w realizację polityki ONZ oraz Europejskiego Zielonego Ładu.

W 2022 roku Uniwersytet Gdański wdrożył narzędzie informatyczne, określane zwyczajowo mianem SDG na UG, przy pomocy którego wszystkie jednostki mogą opisywać własne działania dotyczące realizacji zadań przypisanych do 17 celów zrównoważonego rozwoju. Na podstawie wprowadzonych danych powstały raporty na temat aktywności poszczególnych jednostek UG w obszarze SDG. Informacje związane z osiągnięciami Uniwersytetu Gdańskiego w podziale na SDG oraz jednostki zaprezentowano w syntetyczny sposób na poszczególnych podstronach niniejszej sekcji.

Cele Zrównoważonego Rozwoju
Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Cel 8: Promować stabilny, zrównoważony i inkluzywny wzrost gospodarczy, pełne i produktywne zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich ludzi

Cel 9 – Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

Cel 9: Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność

Cel 15 - Życie na lądzie

Cel 15: Chronić, przywrócić oraz promować zrównoważone użytkowanie ekosystemów lądowych, zrównoważone gospodarowanie lasami, zwalczać pustynnienie, powstrzymywać i odwracać proces degradacji gleby oraz powstrzymać utratę różnorodności biologicznej

Cel 16 – Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje

Cel 16: Promować pokojowe i inkluzywne społeczeństwa, zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wymiaru sprawiedliwości oraz budować na wszystkich szczeblach skuteczne i odpowiedzialne instytucje, sprzyjające włączeniu społecznemu